Het ontwikkelteam Kunst en Cultuur kan wat ons betreft aan de slag!

Het team gaat bouwstenen ontwikkelen: op hoofdlijnen beschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen in een doorlopende leerlijn van primair naar voortgezet onderwijs. Hierbij houden zij rekening met verschillende niveaus en de afstemming met het voorschoolse onderwijs en het vervolgonderwijs. Voorafgaand ontvangen de ontwikkelteamleden elk een informatiepakket (per team) waarin ook onze visiedocumenten worden opgenomen. Er zijn negen ontwikkelteams, zij komen bij elkaar in vier ontwikkelsessies, tussen februari 2018 en februari 2019.

Lees meer

VONKC-visieteksten voor ontwikkelteam Kunst&Cultuur gereed en verzonden naar Curriculum.nu

Met voldoening heeft het VONKC-bestuur geconstateerd dat er tijdig is kunnen voldoen aan het verzoek van Curriculum.nu. In betrekkelijk korte tijd zijn er, onder de deskundige leiding van socioloog/kunsthistorus Maria Hermanussen, visieteksten samengesteld:

Lees meer

Ontwikkelteam Kunst & Cultuur Curriculum.nu bekend

Vrijdag 15 december kwamen de negen ontwikkelteams voor het eerst bij elkaar om kennis te maken. In 2018 gaan ze aan de slag. De teams bestaan uit leraren en schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs. Gezamenlijk buigen zij zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen.

Lees meer

Gevraagd: reacties op de visie op het vak DANS en leergebied K&C

Graag nodigen we alle leden/dansdocenten uit om mee te denken over de concept visietekst DANS. Om de verwerking van de reacties behapbaar te houden stelden we een enquête samen. Aan de hand van tien vragen ontvangen we graag jullie uiterlijk 4 december jullie reacties.

Lees meer

Miniconferentie Redeneren en formuleren bij de (kunst)vakken

SLO organiseert op 1 december van 13.00-16.00 uur een miniconferentie over redeneren en formuleren in diverse vakken. Bezoek deze conferentie om meer te horen over taalgericht vakonderwijs en de mogelijkheden voor effectieve taalsteun.

Lees meer