Internetconsultatie Wetsvoorstel voor de invoering van het lerarenregister

Het is een belangrijk wetsvoorstel omdat het de positie van leraren versterkt en leraren de noodzakelijke zeggenschap geeft over hun werk. Er is al een vrijwillig register waarmee leraren laten zien dat ze goed opgeleid zijn en hun vak goed bijhouden. Dat register en die nascholing worden straks verplicht, maar ook de omschrijving van het beroep en de professionele ruimte die een leraar nodig heeft, worden wettelijk vastgelegd.

Lees meer

Themabijeenkomst Veiligheid in praktijklokalen

Door Voion, het arbeidsmarktplatform VO, worden drie cursusmiddagen georganiseerd over de inrichting van praktijklokalen en machineveiligheid. Er zal ruime aandacht voor de praktijk zijn. Interessant voor arbocoördinatoren én de leraren die lesgeven in praktijklokalen!

Lees meer

De Promotiebeurs: een prachtkans om lesgeven en promoveren te combineren

Met de Promotiebeurs kunnen leraren promotieonderzoek doen dat uiteindelijk moet resulteren in een proefschrift. Het ministerie van OCW wil met de Promotiebeurs het aantal gepromoveerde leraren voor de klas vergroten en de aansluiting tussen universiteiten en scholen versterken. Bent u daar straks een van? 

Lees meer

Aanpassingen ABP-pensioen per 1 januari 2015

De ABP-pensioenregeling wordt aangepast. We leven en werken langer. Het kabinet heeft daarom de fiscale regels voor de opbouw van pensioen vanaf 2015 gewijzigd. Het kabinet heeft bijvoorbeeld bepaald dat het opbouwpercentage omlaag moet. De sociale partners, waaronder de CMHF, hebben de nieuwe regeling op verschillende andere punten aangepast.

Lees meer

Let op: voor VWO tehatex syllabus juiste versie (nader vastgesteld van april 2014) gebruiken!

In de kick-off studiedagmiddag voor vwo op 5 november jl. bereikten ons berichten dat niet iedere docent bij de voorbereiding op het examen tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving 2015 uitgaat van de laatste versie van de syllabus beeldende vakken vwo die in april 2014 nader is vastgesteld. 

Lees meer