Aan de slag met het Ontwikkelteam K&C en de kunstvakverenigingen; op dinsdag 14 mei!

Aan de slag met het Ontwikkelteam K&C en de kunstvakverenigingen; op dinsdag 14 mei!

Wat hebben onze leerlingen nodig om uit te groeien tot volwassenen die hun steentje bijdragen aan de samenleving, economisch zelfstandig zijn én met zelfvertrouwen in het leven staan? Dat is de vraag waar Curriculum.nu over gaat. Curriculum.nu wil samenhang in de onderwijsinhoud bevorderen, zorgen voor doorlopende leerlijnen, en overladenheid van het onderwijsprogramma terugdringen.

 

Het ontwikkelteam Kunst & Cultuur werkt in opdracht van curriculum.nu voor po en onderbouw vo aan een visie, grote opdrachten en bouwstenen voor het leergebied Kunst & Cultuur. Voor vo-bovenbouw worden op basis van de opbrengsten van het ontwikkelteam aanbevelingen gemaakt. Deze aanbevelingen zijn richtinggevend voor de actualisering van de eindtermen in een vervolgfase. In de formulering van aanbevelingen staat centraal welke inhoudelijke accenten op basis van de opbrengsten van het ontwikkelteam moeten worden meegenomen bij de uitwerking in de bovenbouw? En, welke inhouden zouden moeten worden toegevoegd, verdiept of uitgewerkt? Voor bovenbouw vo geldt dat de uitwerking naar afzonderlijke vakken zal blijven bestaan. Het streven is om de onderlinge samenhang tussen de vakken te versterken.

Daarnaast worden de vakverenigingen gevraagd om, los van dit proces, op basis van de opbrengsten van het ontwikkelteam hun eigen notitie te schrijven. De keuze voor een verlengde consultatieperiode en de uiteindelijke publicatie van de opbrengsten na de zomer van 2019 heeft vanzelfsprekend consequenties voor het verzoek aan de vakverenigingen. Curriculum.nu vraagt ons dan ook om onze visienotitie in het late najaar aan het ministerie van OCW te sturen. De twee onderstaande vragen staan hierbij centraal:

  1. Wat is de rol van uw vak in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs? Differentieer hierbij naar de vijf clusters van onderwijssoorten in het vo: vso/praktijkonderwijs, vmbo bb/vmbo kb, vmbo gl/vmbo tl, havo en vwo.
  2. Welke inhoudelijke punten wil de vakvereniging meegeven bij het uitwerken van de bouwstenen voor de bovenbouw van het vo?

Bijeenkomst voor vakverenigingen en hun leden
In overleg met de vakverenigingen organiseert het ontwikkelteam Kunst & Cultuur van Curriculum.nu op 14 mei 2019 een bijeenkomst voor de vakverenigingen (kunstvakken) en hun achterban. Dit is een extra bijeenkomst naast de reeds geplande stakeholdersbijeenkomsten eind mei en begin juni en is een aanvulling op de werksessies die in maart plaatsvonden. Docenten vo hebben toen op basis van de opbrengsten van het team meegedacht met het formuleren van aanbevelingen voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

Als lid van een van de vakverenigingen nodigen (niet-leden zijn ook welkom) we u uit bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. In het eerste deel van de bijeenkomst wil het ontwikkelteam aan de slag met het onderliggend kaderdat zij ontwikkeld heeft. In het tweede deel van de bijeenkomst wordt u gevraagd input te geven op de eerste concept aanbevelingen voor de bovenbouw.

Volgende artikelAanvraagronde Lerarenbeurs weer gestart
Vorige artikelDocumaken.nl - 15 april 19.00 uur in Amsterdam