De Wet op het Lerarenregister voor een krachtig beroep

Op 25 april is het wetsvoorstel inzake het Lerarenregister naar de Tweede Kamer gestuurd. Naast het register wordt hierin ook de professionele ruimte en de beschrijving van het beroep verankerd. Deze drie elementen leveren in hun onderlinge samenhang een verbetering van de positie van de leraar op.

Het gaat daarbij om leraren in het PO, VO en MBO. De FvOv, waaronder VONKC, is als lidorganisatie van de Onderwijscoöperatie bij de ontwikkeling van de wet nauw betrokken geweest.

Beschrijving van het beroep en professionele ruimte
Het beroep van leraar is van grote maatschappelijke waarde, dat wordt door de wetgever erkend. Er worden aan de leraren eisen gesteld die in nauwe samenspraak met hen zijn opgesteld. Wanneer aan deze eisen wordt voldaan en wanneer de leraar in het bezit is van een bevoegdheid voor het vak dat men geeft, is dat zichtbaar in het register. Bij het geven van onderwijs komt de leraar professionele ruimte toe die hem in staat stelt bij de bepaling van de lesstof en bij de toetsing van de vorderingen van de leerlingen zijn eigen professionele afwegingen te maken (al dan niet in samenspraak met zijn collega’s). Voor dat laatste wordt een professionele standaard ontwikkeld.

Het register
Vanaf medio 2017 zal het register gevuld gaan worden met die leraren die nog niet geregistreerd zijn (vrijwillig registreren kan al, een kleine 50.000 leraren zijn al geregistreerd). Beschik je over de vereiste papieren en geef je ook les in dat vak of die vakken dan kun je worden geregistreerd. Dit zal zeer gebruiksvriendelijk worden gevuld door je werkgever en vanaf dat moment is het jouw registratie. Je kunt vanaf dat moment je professionaliseringsactiviteiten opvoeren. De kwaliteit van de opgevoerde activiteiten wordt beoordeeld door je vakcollega’s. Over een periode van 4 jaar moet je voor herregistratie 160 uren aan activiteiten opvoeren, activiteiten waar je zelf voor kunt kiezen en waarin je werkgever je moet faciliteren. Wachten tot 2017 hoeft niet, het kan nu ook al en is zo gebeurd (www.registerleraar.nl).

Wat schiet een leraar ermee op?
‘Erkenning van de waarde van het beroep!’, aldus Jilles Veenstra, voorzitter van de FvOv en bestuurslid van de Onderwijscoöperatie. ‘Daarnaast geeft het de leraren een sterkere positie in de school, we zien dat nu al in de aanloop naar de wetsbehandeling op de scholen ontstaan. Te lang en te vaak zijn leraren behandeld als uitvoerders van beleid dat door anderen werd bedacht. Leraren zoeken nadrukkelijk elkaar op om samen de verantwoordelijkheid voor het onderwijs op te eisen.’

Hoe nu verder?
De wet moet nu door de beide Kamers. Voorzien is dat vanaf medio 2017 het register gevuld gaat worden. Dan start in 2018 een eerste periode van 4 jaar waarin invulling moet worden gegeven aan de herregistratiecriteria. In 2022 vindt de eerste herregistratie plaats, voldoe je op dat moment niet aan de criteria (160 klokuren aan professionaliseringsactiviteiten) is dat zichtbaar in het register. Na een nieuwe periode van 4 jaar (in 2026) mag een leraar, bij het niet voldoen aan de criteria, niet meer ingezet worden als leraar.
In de komende tijd zal er een grote behoefte zijn aan leraren die mede vorm willen geven aan het register en aan de professionele standaard, alle leraren zijn daarbij van harte welkom.

Meer informatie over het register, de factsheet en het wetsontwerp vind je hier.

Volgende artikelOnderwijs 2032 Een Verdiepingsfase
Vorige artikelStaat van de leraar 2016