Feedback VONKC en BDD conceptvisie ontwikkelteam kunst en cultuur

Het ontwikkelteam Kunst en Cultuur presenteerde afgelopen maart haar eerste tussenproduct: een conceptvisie voor het leergebied. Op 10 april hielden wij een bijeenkomst met leden en niet-leden om feedback te verzamelen.

Behalve over de relevantie van kunst- en cultuuronderwijs worden, in de conceptvisie van het curriculum.nu ontwikkelteam K&C, uitspraken gedaan over de kern van het toekomstig leergebied kunst en cultuur en over de samenhang met andere leergebieden. Het is een belangrijk document. Het legt de basis voor alle verdere stappen in het curriculumvernieuwingstraject. Daarom heeft het ontwikkelteam feedback gevraagd aan een breed gremium van belanghebbenden en belangstellenden, van alle geledingen in het onderwijs tot de wetenschap en het bedrijfsleven. Van deze consultatieoproep is intensief gebruik gemaakt. Op de site van Curriculum.nu zijn alle reacties in te zien.

Ook de kunstvakverenigingen VONKC en BDD (en VLS) hebben op 10 april j.l., samen met enkele vertegenwoordigers van de VKN-e (kunsthistorici-educatie), gebruik gemaakt van de gelegenheid tot consultatie. Dat was geen gemakkelijke opgave. Duiding en interpretatie werden gehinderd door het algemene en abstracte karakter van het visiedocument dat nog een lange weg verwijderd bleek van de concrete onderwijspraktijk. Veel opmerkingen betroffen daarom oproepen voor verduidelijking en toelichting. Maar daarnaast waren er ook dringende aansporingen voor herziening en heroverweging. De verenigingen legden daarbij verschillende accenten, maar waren op verschillende onderdelen ook zeer eensgezind.

Meest wezenlijk was het gezamenlijke commentaar dat de conceptvisie te sterk de focus legt op het leergebied. De specifieke eigenheid van de afzonderlijke vakgebieden, de kennis en vaardigheden waarin deze wortelen, wordt te veel veronachtzaamd. De vakverenigingen zien hierin een risico, niet alleen voor de toekomst van de afzonderlijke kunstvakken maar ook voor het leergebied als geheel. De kunstvakken hebben elk hun eigen disciplinaire waarde. Op de eerste plaats voor de leerling maar daarnaast voor de ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardig en relevant vakoverstijgend onderwijs op leergebiedniveau. Om te voorkomen dat er een ‘lege huls’ ontstaat is het nodig dat de kunstdisciplines afzonderlijk en gelijkwaardig erkend worden als de pijlers van het leergebied kunst en cultuur.

Lees hier onze feedback

Tweede feedbackronde

Inmiddels staat alweer de tweede ronde voor de deur. Het ontwikkelteam is hard aan het werk om met de ontvangen feedback de visie op het leergebied bij te stellen. Op basis hiervan worden in de tweede ontwikkelsessie 10-15 zogenoemde ‘grote opdrachten’ uitgewerkt: opdrachten die leerlingen ‘tot betekenisvol leren uitdagen’. Vanaf 4 juni zullen deze opdrachten voor consultatie aan het veld worden voorgelegd.

De kunstvakverenigingen organiseren hierover op 18 juni een tweede consultatiebijeenkomst. Alle leden van VONKC en ook niet-leden die betrokken zijn bij het kunstonderwijs zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Zie inzet hieronder. Rond 12 juni ontvangt iedereen zowel de feedbackaanvraag van het ontwikkelteam als een voorlopig conceptadvies van het VONKC-bestuur. Hierover gaan we 18 juni 2018 in gesprek.

Volgende artikelLeden van de FvOv-verenigingen stemmen in met CAO-PO, maar ……
Vorige artikelDoet u ook mee aan de Monitor ‘nieuw’ examenprogramma CKV?