Kamerbrief curriculum.nu van minister Slob naar de Tweede Kamer

Op 10 oktober overhandigden de leraren en schoolleiders van Curriculum.nu hun voorstellen aan minister Slob. Het is nu aan de Tweede Kamer om daarover in debat te gaan. Afgelopen 9 december heeft minister Slob gereageerd in een, wat VONKC betreft, duidelijke kabinetsreactie.

De minister wil doorpakken; VONKC ook!
VONKC/BDD zijn in de afgelopen periode nauw betrokken geweest bij het proces van het formuleren van visie, grote opdrachten en bouwstenen voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Er is een goede samenwerking ontstaan tussen ons en het ontwikkelteam van het leergebied Kunst & Cultuur. We zijn van mening dat er een goede basis ligt om op voort te bouwen.

Inhoud van de Kamerbrief
In een Kamerbrief informeert minister Slob de Tweede Kamer over Curriculum.nu. Hij licht toe waarom verbetering van het curriculum noodzakelijk was. Ook spreekt hij zijn  waardering uit voor de voorstellen van de ontwikkelteams. De open wijze waarop leraren, scholen, besturen en andere belangstellenden door curriculum.nu in het ontwikkelproces zijn betrokken heeft volgens hem veel bijgedragen aan de kwaliteit het ontwikkelproces. Ook schetst hij het vervolgtraject: wat moet er nog gebeuren en wat is het tijdpad waarmee rekening moet worden gehouden:

  • het vervolgproces richting verbeterde kerndoelen en eindtermen;
  • de kaders voor de uitwerking van geactualiseerde kerndoelen;
  • het tijdpad en ondersteuning in het vervolg.

Reactie FvOv op de Kamerbrief Curriculum.nu
De gezamenlijke reactie van de vakverenigingen van de FvOv - waar VONKC onderdeel van is – spreekt de hoop uit dat de bespreking in de Kamer ertoe leidt dat we door kunnen gaan met de noodzakelijke vernieuwing van ons curriculum. Daarbij vinden we het van groot belang dat er zowel voor de implementatie van het nieuwe curriculum als voor de structurele fase daarna tijd en ruimte wordt vrijgemaakt voor inbreng van de leraar

De volledige reactie van de FvOv op deze kamerbrief vind je hier.

Het vervolg in de politiek
De politieke besluitvorming zal gepaard gaan met onder meer hoorzittingen op 20 en 27 januari en een kamerdebat op 17 januari. Kijk op de site van curriculum.nu voor meer details van dat proces.

 

Volgende artikelNederlandse scholieren vallen in de prijzen op Filmfestival Pygros!
Vorige artikelAlsnog een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao-po!