Terugblik centraal schriftelijk examen tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving vwo 2013

Ieder jaar wordt via WOLF aan examinatoren gevraagd naast het invullen van de scores van hun kandidaten ook hun mening te geven over de moeilijkheidsgraad, de lengte, de aansluiting op het gegeven onderwijs en algemene indruk van het examen uitgedrukt in een rapportcijfer. 

Bij het centraal schriftelijk examen tehatex vwo 2013 volgde hierop ná de normering nog een uitgebreidere vragenlijst over het examen.


CvE en Cito hebben de resultaten van de bevraging via WOLF en de uitgebreide vragenlijst samengevoegd in één document met de naam “Terugblik centraal schriftelijk examen tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving vwo 2013”. Dit document is gepubliceerd op www.cve.nl  onder Publicaties (kies: Overige). Onderstaande tekst geeft de belangrijkste conclusies en aandachtspunten voor de toekomst weer, zoals die in hun publicatie zijn verwoord. Het hele rapport kan je lezen door hier te klikken.

Het belangrijkste kritiekpunt dat uit de resultaten van de uitgebreide vragenlijst naar voren komt, betreft niet zozeer het examen zelf als wel de mogelijkheid van een goede voorbereiding op het examen. Een grote groep docenten geeft aan dat hiervoor de syllabus te weinig houvast biedt. Wel wordt de accentbepaling in de syllabus, op de vaardigheden interpretatie en reflectie, als waardevol ervaren. En zo worden ook de gekozen sleutelwerken, de voorbeelden van representatieve kunstenaars en de bronteksten overwegend als passend ervaren.
Als kritiek op het examen zelf komt naar voren dat een grote groep docenten de voorkeur geeft aan meer reproductieve vragen in het examen. Ook geeft een omvangrijke groep aan de wijze waarop accentuering van de vaardigheden interpretatie en reflectie is vertaald naar het examen niet geslaagd te vinden.
Voor de overige aspecten is men over het algemeen tevreden. Hierbij gaat het om kwaliteiten als: lengte examen, moeilijkheidsgraad examen, functionaliteit inleidende teksten, taalgebruik, verdeling vraagvormen, houvast correctievoorschrift.

Wat betekent bovenstaande voor de toekomst?
De examenmakers van Cito en CvE trekken zich de kritiekpunten aan. Omdat echter voor 2014 de examenopgaven bij binnenkomst van de resultaten van deze vragenlijst al grotendeels op de plank lagen en ook de syllabus al was gepubliceerd, hebbende examenmakers met deze resultaten voor 2014 nauwelijks rekening kunnen houden. Voor de examens van 2015 en 2016 neemt men de kritiekpunten wel mee bij de ontwikkeling van de examenopgaven voor zover dit binnen de opzet van de syllabus past.
Kritiek op de inhoud en vorm van de syllabus worden door de nieuwe syllabuscommissie van het nieuwe thema per 2017 meegenomen. Zodra meer over dit thema bekend is, wordt u hierover door CvE geïnformeerd. Een conceptsyllabus 2017 wordt voorjaar 2015 ter raadpleging voorgelegd aan alle docenten die hieraan mee willen doen. Dit gebeurt middels een digitale veldraadpleging die aan alle scholen met examenkandidaten tehatex vwo wordt gestuurd.

Tot slot kan gezegd worden dat Cito en CvE de goede punten van de syllabus en het centraal schriftelijk examen 2014 ook voor de toekomst probeert vast te houden.

Volgende artikelOude en nieuwe stijl blijven bestaan
Vorige artikelVoion, het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voortgezet onderwijs