VCP over principeakkoord en ontwerpadvies pensioen: Voldoende waarborgen op verdere uitwerking

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) is blij dat er na jaren van onderhandelen een totaalpakket aan maatregelen ter verbetering van onze oudedagsvoorziening tot stand is gekomen. Met name de losse eindjes in het pensioencontract en de compensatie voor de afschaffing van de doorsneesystematiek lagen voor de VCP zwaar. “Wij realiseren ons dat een solide uitwerkingsproces nu het meest haalbare is gegeven de ingenomen posities”, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Waarborgen
De onderhandelingen werden afgelopen maandag formeel hervat, na het mislukken van het overleg in november. Het voorstel dat toen op tafel lag, was voor de vakbonden onvoldoende. De waarborgen en doelen rondom de uitwerking zijn nu door ons aangescherpt, en er zijn belangrijke afspraken gemaakt op het gebied van onder andere de AOW en de zware beroepen. “Dit is een onderhandelingsresultaat waarmee we nu naar onze achterban gaan. De uiteindelijke stem ligt daar”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Basis voor verdere uitwerking
Volgens de VCP vormt het principeakkoord een basis voor een toekomstbestendig pensioenstelsel, dat beter past bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en perspectief biedt op behoud van koopkracht. “We zijn erin geslaagd een aantal heldere doelen te formuleren waaraan het stelsel moet voldoen, en dat is winst”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. “We zullen bij de uitwerking er nadrukkelijk scherp en kritisch op blijven sturen dat de doelen, zoals in het ontwerpadvies genoemd, worden gerealiseerd.”

Vastomlijnde doelen
Belangrijke uitkomst van de onderhandelingen is dat het stelsel niet mag leiden tot een versobering van het pensioen en kostenneutraal gaat uitpakken voor de deelnemers. Verder is afgesproken dat deelnemers compensatie moeten krijgen voor afschaffing van de doorsneeopbouw. Er is afgesproken dat het nieuwe pensioencontract pech- en gelukgeneraties moet voorkomen. “Daarmee behouden we de solidariteit tussen generaties. Risico’s in het opbouwen van pensioen kunnen tussen generaties evenwichtig worden gedeeld, met behoud van solidariteit. Er komt eerder perspectief op een koopkrachtig pensioen voor werknemers en gepensioneerden. Voor de VCP zijn dit altijd belangrijke criteria geweest in de onderhandelingen voor een nieuw stelsel.”

Stuurgroep
Een speciale stuurgroep waarin ook de VCP zit, zal bij de verdere uitwerking continu waken over de realisatie van deze doelen. “Op die manier zijn we in staat om te beoordelen of de voortgang in lijn is met wat we met zijn allen hebben afgesproken.” Deze doelen stonden ook aan de basis van het voorstel dat de VCP onlangs zelf naar buiten bracht.

Nieuwe contract
Het nieuwe contract waarover binnen de SER is onderhandeld, is solidair en kent collectieve risicodeling. Allereerst wordt de afgesproken pensioendoelstelling vastgelegd waarbij vervolgens de premie de daaruit volgende arbeidsvoorwaardelijke toezegging is. Die premie wordt direct omgezet in een voorwaardelijk pensioen. Het pensioenstelsel blijft uitgaan van een levenslange uitkering.

Over de Vakcentrale voor Professionals (VCP)
De Vakcentrale voor Professionals (VCP) komt op voor de belangen van professionals, in alle fasen van hun leven. De VCP vertegenwoordigt werknemers uit diverse beroepsgroepen, voornamelijk georganiseerd rond bedrijf en beroep: van het onderwijs tot in de zorg, van multinationals tot bij de politie, van piloot tot ambtenaar. Bij de vakcentrale zijn meer dan 50 vakorganisaties aangesloten, waaronder CMHF / FvOv / VONKC. Als centrale werknemersorganisatie is de VCP vertegenwoordigd in de Stichting van de Arbeid en bij de Sociaal Economische Raad. De VCP spreekt op centraal niveau mee over zaken als werk, inkomen, pensioen, onderwijs, zorg, arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden. De positie en ontwikkeling van professionals en hun vak hebben daarbij bijzondere aandacht.

Meer lezen (zie onderaan voor SER-advies, brief van minister)

VCP Q&A over de uitkomst van de onderhandelingen van het pensioenakkoord

Volgende artikelFundamentele vragen over examens en toetsing in het voortgezet onderwijs
Vorige artikelFilmleraar van het jaar 2019: Nomineer een leraar!