Verduidelijking en aanpassing naam examenprogramma kunstvakken 1 VMBO

In Kunstzone en op 4 december op de studiedag Kunstvakken in het VMBO werd al toegelicht dat er iets zou worden aangepast bij kunstvakken 1 VMBO. De officiële bekendmaking was aanstaande. Deze verscheen op 16 januari 2018 in de Staatscourant.  Per 1 augustus 2018 gaat het in! Lees hier alles. Wanneer de nieuwe handreiking van de SLO on line is laten we dat hier ook weten!

Het huidige examenprogramma kunstvakken 1, dat alle leerlingen in de bovenbouw van het vmbo moeten afsluiten, kent, sinds de globalisering van de examenprogramma’s in 2007, als enige inhoudelijke eindterm nog de verplichting tot deelname aan vier culturele activiteiten. De eindterm: ‘de kandidaat beheerst van tenminste één kunstvak de kerndoelen van de basisvorming’ is komen te vervallen. Hiermee is de samenhang met het in de artikelen 10, 10b en 10d van de WVO omschreven vereiste aanbod van een kunstvak naar keuze voor alle leerlingen in de bovenbouw van het vmbo onvoldoende duidelijk. Scholen en kunstvakdocenten hebben hierover vragen gesteld aan OCW en de SLO. Daarop is het examenprogramma verduidelijkt en de naam – op verzoek van scholen en kunstvakdocenten – aangepast, zodat het verband tussen de culturele activiteiten en de praktijk van de kunstvakdisciplines weer/beter zichtbaar is.

Advies van de Stichting Leerplanontwikkeling verduidelijking examenprogramma kunstvakken 1
OCW heeft een opdracht verstrekt aan de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) om samen met kunstvakdocenten en vertegenwoordigers van de kunstvakverenigingen een werkgroep te formeren en advies uit te brengen aan de Staatssecretaris van OCW over een mogelijke verduidelijking van het programma en de oplevering van dit verduidelijkte programma. Uitgangspunten bij de opdracht waren dat het verduidelijkte programma niet mocht zorgen voor een verzwaring van de huidige praktijk in scholen. Ook moest het verduidelijkte programma aansluiten bij de huidige onderwijsprak-tijk. Doel was te komen tot een programma waarin de samenhang tussen de culturele en de kunstzin-nige activiteiten en de praktijk van de kunstvakdisciplines weer zichtbaar zou worden.Het opgeleverde examenprogramma kunstvakken inclusief ckv is overgenomen door de Staatssecreta-ris van OCW en – met deze regeling – vastgesteld. Het examenprogramma kunstvakken inclusief ckv wordt voor het eerst gegeven aan derdejaarsleerlingen vmbo in het schooljaar 2018–2019. De SLO stelt een handreiking voor leraren beschikbaar.

Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid
Uit het advies van de SLO blijkt dat de kunstvakdocenten en de vertegenwoordigers van de kunstvak-verenigingen van mening zijn dat het verduidelijkte programma kunstvakken inclusief ckv beter dan het oorspronkelijke programma aansluit bij de wetgeving. Ook zijn zij van mening dat de verduidelijkingen haalbaar zijn in de praktijk en niet zullen leiden tot een verzwaring van de onderwijspraktijk. De naamswijziging tot kunstvakken inclusief ckv activiteiten heeft op hun verzoek plaatsgevonden.De Inspectie, de Auditdienst Rijk en de Dienst Uitvoering Onderwijs hebben geen uitvoeringsconsequenties vastgesteld. De regeling is naar aanleiding van een aantal opmerkingen van de Dienst Uitvoering Onderwijs op enkele technische punten aangepast.

Volgende artikelCito nodigt u uit: examendocenten dans en drama
Vorige artikelKorte enquête voor de Staat van de Leraar