In samenwerking met

In samenwerking met

Vakbond FvOv

VONKC is als vereniging aangesloten bij de Federatie van Onderwijsvakorganisaties. Dit maakt VONKC een vakbond. Bestuursleden van VONKC nemen deel aan diverse FvOv-commissies en twee dagelijks bestuursleden hebben zitting in de ALV van de FvOv.
VONKC wordt op onderwijsinhoudelijk vakoverstijgend gebied geïnformeerd en vertegenwoordigd via de FvOv.

Collega kunstvakverenigingen

  • VLS (Vereniging Leraren Schoolmuziek): bevordert het muziekonderwijs en de kunst- en cultuureducatie in brede kring en de belangen van de docenten op dat terrein.
  • NBDO DANSBELANG is de Nederlandse Belangenvereniging door Dansprofessionals- en Ondernemingen (NBDO). De NBDO bestaat uit voorheen de NBDK (Nederlandse Beroepsvereniging van Danskunstenaars) en de NBOB (Nederlandse Branchevereniging Balletscholen). Dansbelang behartigt de belangen van dansprofessionals- en ondernemingen. Op dit moment bestaat het grootste deel van de leden uit dansdocenten. Deze zijn vooral werkzaam in de amateurkunst en de vrijetijdssector. Docenten die binnen het kunstvakonderwijs en het basis- en voortgezet onderwijs een aanstelling hebben kunnen lid worden van vakvereniging VONKC. Docenten die een hybride lespraktijk hebben kunnen lid zijn van DANSBELANG en VONKC. Er is een constructieve samenwerking tussen DANSBELANG en VONKC.
  • Community filmdocenten: binnen het geheel aan media-educatie ligt voor de community filmdocenten de focus op het vak Film; het karakteristieke van de kunstvorm film, de vormentaal van film en flim als expressiemiddel. De community filmdocenten is van mening dat filmeducatie het kunstonderwijs verrijkt en mediawijsheid bevordert. Voor ons ligt het zwaartepunt op het ontwikkelen van het zelf filmmaken voor leerlingen. De community heeft via het VONKC-bestuurslid een nauwe samenwerking met VONKC.

Strategisch beraad kunstonderwijs

VONKC en haar collegaverenigingen hechten groot belang aan gezamenlijk overleg, op strategisch niveau, met de medespelers op het terrein van kunst- en cultuureducatie. Sinds september 2012 wordt elk halfjaar een Strategisch Beraad Kunstvakken gehouden over actuele zaken. Belanghebbende en belangstellende organisaties in kunst- en cultuureducatie in het onderwijs worden hiervoor uitgenodigd.

 
Vakcommunity's
Het oprichten van vakcommunity's is een initiatief van Stichting de Digitale School en heeft als doel iedereen die in Nederland betrokken is bij het onderwijs een platform te bieden en nader bij elkaar te brengen. Zowel mensen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs als mensen uit de vakverenigingen of van beleidsbepalende instanties kunnen lid zijn van deze community's.

Community Kunst Algemeen
Community Beeldonderwijs
Community CKV

Netwerk cultuureducatie
Het Netwerk Cultuureducatie heeft als doel: uitwisseling van actuele kennis en ervaringen tussen alle betrokkenen bij cultuureducatie in het algemeen en cultuurparticipatie, kunstbeoefening, amateurkunst, kunst-, erfgoed- en media-educatie in het bijzonder.

Examenblad
Examenblad is de officiële website voor de examens in het voortgezet onderwijs van het College voor Examens.

Cito en College voor Toetsen en Examens
Cito is het Instituut voor Toetsontwikkeling, met uitgebreide informatie over de activiteiten en toetsen voor verschillende types onderwijs. Cito wordt internationaal erkend als expert in het ontwikkelen en afnemen van examens en toetsen. Cito ontwikkelt in samenwerking met ervaren docenten de opgaven voor de centrale examens. De concepten legt Cito voor aan de vaksecties van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Na vaststelling door het CvTE maakt Cito de examens drukklaar. Cito analyseert de afnamegegevens en adviseert het CvTE over de normering. Ook doet Cito onderzoek naar de kwaliteit van de examens en houdt zij zich bezig met het vernieuwen van examenvormen.

SLO Stichting Leerplanontwikkeling Nederland
Het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling van Stichting Leerplantontwikkeling Nederland is gespecialiseerd in leerprocessen.

Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)
lkca.nl biedt een site met alles over cultuureducatie en kunsteducatie, alle producten en diensten van Cultuurnetwerk Nederland, expertisecentrum voor cultuureducatie.

VCPS Vereniging Cultuur Profiel Scholen
De Vereniging Cultuur Profiel Scholen (VCPS) is een vereniging die een bijdrage wil leveren aan de structurele inbedding en het waarborgen van de kwaliteit van kunst- en cultuureducatie bij cultuurprofielscholen in het voortgezet onderwijs. De vereniging is een actief platform dat een landelijk netwerk onderhoudt, waarbinnen informatie-uitwisseling, onderlinge ondersteuning bij ontwikkelingsvraagstukken en deskundigheidsbevordering een belangrijke rol spelen.