Waarom lid worden?

Waarom lid worden?

VONKC is een vakvereniging voor docenten en andere betrokkenen bij het onderwijs in de kunst- en cultuurvakken. De focus van de werkzaamheden van VONKC ligt op twee aandachtsgebieden:

 1. De vakinhoudelijke ontwikkeling van het onderwijs in kunst en cultuur in Nederland.
 2. Het behartigen van de belangen van docenten die werkzaam zijn in de kunst en cultuurvakken.

Lid worden? Klik hier voor het aanmeldformulier.

Voor wie

Iedere docent met een onderwijsbevoegdheid in het kunst&cultuur-onderwijs. Dit geldt voor de vakken handvaardigheid, tekenen, textiele vormgeving, film, beeldende kunst en vormgeving, dans, theater, ckv, kunst algemeen en kunstgeschiedenis. Ook andere kunstvak-geïnteresseerden zijn welkom als lid.
Ook wanneer je een onderwijsondersteunende functie binnen of buiten het onderwijs vervult, behartigt VONKC je belangen en biedt vakinhoud. Speciaal voor docenten in opleiding biedt VONKC een studentenabonnement. Klik hier voor de voordelen. NB: een studentlid heeft geen aanstelling als docent aan een school.

Wat zijn de voordelen

 • VONKC is bij uitstek de vraagbaak voor vakinhoudelijke vragen, betrokken bij onderwijs- en curriculumontwikkeling en deskundig op het gebied van na- en bijscholing;
 • Als lid krijg je flinke kortingen op interessante door VONKC georganiseerde studiedagen; daarnaast is deelname aan examenbesprekingen zelfs gratis voor leden;
 • Ontmoeting met je vakgenoten uit het hele land wordt door VONKC diverse keren per schooljaar mogelijk gemaakt via studiedagen en ledenbijeenkomsten;
 • VONKC bied je de mogelijkheid om mee te denken en jouw reactie te geven op actuele onderwerpen die vakinhoud en/of arbeidsvoorwaarden betreffen.  Bijvoorbeeld: VONKC is nauw betrokken bij Curriculum.nu (zie onze site), of we peilen je mening in en over cao-trajecten;
 • Een automatisch abonnement op vakblad Kunstzone;
 • Rechtspositionele ondersteuning en bijstand bij arbeidsvoorwaardelijke problemen;

Vakbond

VONKC is een vakbond die opkomt voor de rechtspositionele belangen van haar leden. VONKC valt als vakbond onder de Federatie van vakonderwijsorganisaties (FvOv). Voor onze leden behartigt de FvOv hun belangen aan de cao- en dgo-tafels. Aan deze tafels zitten ook de andere onderwijsvakbonden. De FvOv telt 35.000 leden, waarvan zo’n 25.000 leden in het voortgezet onderwijs, en is een speler van belang aan de onderhandelingstafels.
Naast de collectieve belangenbehartiging biedt VONKC op toegankelijke wijze ondersteuning en rechtsbijstand bij zaken die betrekking hebben op uw onderwijsbaan. Er zijn korte lijnen met onze helpdesk.

NB VONKC heeft geen stakingskas. Voor het opbouwen van een stakingskas zou VONKC een flink hogere contributie moeten vragen. VONKC heeft ervoor gekozen om dat niet te doen. Bij stakingen worden de reiskosten vergoed die leden maken vanwege deelname aan de stakingsmanifestatie(s). Dit gebeurt op basis van OV 2e klas.

Contributie

De verenigingscontributie is inkomensafhankelijk. Zowel inkomsten uit een aanstelling op school als overige inkomsten tellen mee.

 • Bij een brutosalaris > € 1600,- bedraagt de contributie € 135,- per jaar.
 • Bij een brutosalaris < € 1600,- bedraagt de contributie € 100,- per jaar.
 • Bij een brutosalaris < € 1000,- bedraagt de contributie € 82,- per jaar.

Je kunt je contributie (dit geldt voor elke categorie) in mindering laten brengen op je eindejaarsuitkering (dit geeft tot max. 52% korting).

 • Is je brutosalaris minder dan € 1600,-? Stuur een recent salarisformulier (en wanneer van toepassing een overzicht van je overige inkomsten) ongefrankeerd naar: VONKC, Antwoordnummer 10046, 5260 VB  VUGHT.
 • Ben je student met een aanstelling als docent binnen een school? Dan is het niet mogelijk om je als student in te schrijven; je valt dan binnen een van bovenstaande lidmaatschapcategorieën. Hier geldt ook dat je een recent salarisformulier ongefrankeerd naar VONKC kunt sturen om korting te ontvangen.
 • Ben je student maar heb je nog geen aanstelling aan een school? Dan bedraagt de contributie € 32,50. Geef in het aanmeldingsformulier aan welk jaar je verwacht af te studeren en stuur een kopie van je collegekaart ongefrankeerd naar: VONKC, Antwoordnummer 10046, 5260 VB  VUGHT.  

Het VONKC lidmaatschap loopt per kalenderjaar, maar kan tussentijds ingaan. Voor het resterende deel van het kalenderjaar betaal je een evenredig bedrag. Na aanmelding ontvang je een factuur. 
Een nieuw lid gaat voor minimaal een kalenderjaar het VONKC-lidmaatschap aan.

Bij aanmelden van je lidmaatschap sta je automatisch ook ingeschreven voor de nieuwsbrief.

Lidmaatschap opzeggen

Een VONKC-lid kan zijn lidmaatschap gedurende het kalenderjaar voor 1 december opzeggen. Het VONKC-lidmaatschap eindigt dan op 31 december van het desbetreffende kalenderjaar, waardoor men de jaarlijkse contributie verschuldigd is. Zegt het VONKC-lid echter het lidmaatschap na 1 december op, dan gaat de opzegging in op 31 december van het jaar daarop.

Opzegging is mogelijk per post (VONKC, Baarzenstraat 19A, 5262 GD Vught) onder vermelding van uw naam, postcode, woonplaats en lidmaatschapnummer of via info@vonkc.nl.